AAN VRAGEN

Procedure

Uitgangspunten

 • Digitale aanvraag via deze website.
 • We beoordelen de aanvragen twee keer per jaar. De sluitingsdata voor deze rondes zijn 1 maart en 1 september.
 • Binnen 2 maanden na de sluitingsdatum volgt het besluit. LET OP voor aanvragen masteropleidingen: veel masteropleidingen starten alleen in september. Dien een aanvraag in voor 1 maart, als u een masteropleiding wilt starten in september van hetzelfde jaar.
 • Bij het toekennen houden we rekening met evenredigheid tussen de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verpleging, verzorging en thuiszorg.
 • Een subsidie wordt toegekend aan een zorgorganisatie.

Wat hebt u nodig?

 • Een plan van aanpak en een begroting. LET OP: het format voor de begroting is te vinden bij de beschrijving van de subsidieonderdelen.
 • Korte aanvraagbrief, ondertekend door bestuur en cliëntenraad.
 • Bij een proefschrift: aanbeveling van de promotor.

Stappenplan

 1. Aanvraag online indienen
  De aanvrager kan de persoon zijn die het onderzoeksvoorstel heeft bedacht, maar het kan evengoed een staffunctionaris zijn die als contactpersoon optreedt. U vult een korte vragenlijst in. Het is mogelijk om deze tussentijds op te slaan. De belangrijkste onderdelen van de aanvraag zijn de begroting en het inhoudelijke plan van aanpak. Beide kunt u als document uploaden. Daarnaast vragen we om een korte brief waarin het bestuur en de cliëntenraad hun steun uitspreken. Voor de subsidie voor het promotietraject is tevens een aanbeveling van de promotor vereist.

 2. Experts beoordelen
  De ambtelijk secretaris programmacommissie toetst de aanvraag op administratieve volledigheid. Vervolgens beoordeelt de programmacommissie de ingediende aanvraag op basis van de criteria. De commissie kan aanvragers uitnodigen om het voorstel persoonlijk toe te lichten. Daarnaast kan de commissie om aanvullende informatie vragen of om een bijstelling van de aanvraag. De commissie adviseert het bestuur van het Zorgondersteuningsfonds over elke aanvraag afzonderlijk. Als er meer aanvragen zijn dan het beschikbare budget kan de commissie een prioriteitsadvies geven.
 3. Wij nemen een besluit
  Op basis van het advies van de commissie besluit het bestuur van het fonds over wel of niet toekennen van de aanvraag. U ontvangt dit besluit binnen twee maanden na sluiting van de subsidieronde.
 4. Nota’s en rapportages indienen
  Bij aanvang van de activiteit stellen we een voorschot van 25% ter beschikking. Aan de hand van tussentijdse rapportages over de besteding keren we gedurende de activiteit aanvullende voorschotten uit. In beginsel is dit 50% halverwege en 25% na afronding middels het indienen van een eindrapportage met verantwoording van de kosten en een nota. Het bestuur houdt zich het recht voor om een subsidie (tijdelijk) stop te zetten indien uit de tussentijdse rapportages blijkt dat het onderzoek niet adequaat wordt uitgevoerd of niet overeenkomt met de aanvraag, zonder dat het bestuur daarover is ingelicht. Bij zorgen over de voortgang van het project heeft het bestuur de mogelijkheid hierover in gesprek te gaan met de onderzoeker.
 5. Eindverslag en videopresentatie
  U schrijft het eindverslag. De uitkomsten van het onderzoek dienen zo snel mogelijk toegankelijk te zijn voor publiek, bij voorkeur middels publicatie in Open Access. Daarnaast maakt u een videopresentatie over het onderzoek; deze video wordt op onze website gepubliceerd.
 6. Gefeliciteerd!
  Wij hopen dat het onderzoek niet alleen uw cliënten, maar ook uzelf veel heeft gebracht. Smaakt het naar meer?